Política de privadesa

Aquest document està establert per establir i regular la utilització i la satisfacció de la data de la pàgina web www.hotelalabriga.com (hereïnafter “Site”). El lloc web, inclouen totes les pàgines i els seus contents de llarga durada a ALÀBRIGA S'AGARÓ SL, que serà accessada mitjançant el www.hotelalabriga.com domain and its subdomains.

1.- INTRODUCCIÓ

Dacord amb larticle 22.2 de la Llei 34/2002, redactat per l’apartat cinc de la disposició final segona de Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions («BOE» 10 maig; Correcció d’errades «BOE» 17 maig) i amb vigència des de 11 maig 2014: “ Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (les anomenades cookies) en equips terminals dels destinataris, a condició que aquests hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre els fins del tractament de les dades, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal.” Tanmateix i d’acord amb el paràgraf tercer des de l’article 22.2. “L’anterior no impedirà el possible emmagatzematge o accés de índole tècnica per tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari”. Aquest últim punt es refereix a les conegudes com a cookies tècniques .

El procediment per complir les obligacions normatives en matèria de cookies és:

  • Realitzar un inventari de les galetes que utilitza el lloc web, recopilant, el nom de la galeta, la seva entitat (pròpia o de tercers), la seva finalitat i el termini de conservació. Per dur a terme aquesta tasca es poden utilitzar les eines per a desenvolupadors que inclouen els navegadors web o bé acudir a lempresa que dissenyo i va programar la pàgina web.
  • Definir el text de les finalitats de forma resumida i que s’inclourà al text de l’anomenada “ primera capa ”. La instal·lació d’aquesta primera capa requereix coneixements informàtics i de programació o bé de l’ús d’eines de tercers, tenint sempre en compte que cal donar a l’usuari la possibilitat de rebutjar la instal·lació de cookies, exceptuant les cookies tècniques que no es poden rebutjar
  • Col·locar un enllaç a una pàgina web amb la política de cookies (el que s’anomena segona capa). Aquesta pàgina ha de ser accessible des de qualsevol pàgina que compon el lloc web.

2.- COM INFORMAR I OBTENIR EL CONSENTIMENT INFORMAT

En les seves directrius sobre la transparència, el GT29 recomana l’ús de declaracions o avisos de privadesa per nivells, és a dir, que continguin la informació en capes, de manera que es permeti a l’usuari anar a aquells aspectes de la declaració o avís que siguin de major interès per a ell, evitant així la fatiga informativa, i això sense perjudici que la totalitat de la informació estigui disponible en un únic lloc o en un document complet al qual es pugui accedir fàcilment si l’interessat desitja consultar-ho en la seva totalitat.

Aquest sistema consisteix a mostrar la informació essencial en una primera capa juntament amb 3 botons, ACCEPTAR, REBUTJAR (només s’autoritzen les cookies tècniques) i MÉS INFORMACIÓ . Aquesta primera capa es manifesta a efectes pràctics mostrant un banner o una solapa, quan s’accedeix a la pàgina o aplicació web, i després es complementa amb una segona capa, que es materialitza en una pàgina on s’ofereixi informació més detallada i específica sobre les galetes (trucada habitualment la pàgina de política de galetes).

A la primera capa, que per a més claredat es podrà identificar sota un terme d’ús comú (com, per exemple, galetes), s’inclouria la informació següent:

  • Identificació de l’editor responsable del lloc web. No serà necessària la denominació social, sempre que les seves dades identificatives completes figurin en altres seccions del lloc web (avís legal, política de privadesa, etc.) i la seva identitat pugui desprendre’s de forma evident del propi lloc web (per exemple, quan el propi domini es correspongui amb el nom de l’editor o la marca amb què s’identifica davant del públic o aquest nom o marca figurin clarament al lloc web).
  • Identificació de les finalitats de les galetes que s’utilitzaran.
  • Informació sobre si les cookies són pròpies (del responsable de la pàgina web) o també de tercers associats a ell, sense que calgui identificar els tercers en aquesta primera capa.
  • Informació genèrica sobre el tipus de dades que es recopilaran i s’utilitzaran en cas que s’elaborin perfils dels usuaris (per exemple, quan s’utilitzin cookies de publicitat comportamental).
  • Mode en què l’usuari pot acceptar, configurar i rebutjar la utilització de cookies.
  • Un enllaç clarament visible adreçat a una segona capa informativa on s’inclogui una informació més detallada, utilitzant, per exemple, el terme “Cookies”, “Política de cookies” o “Més informació, clica aquí”.

Aquesta informació es facilitarà abans de l’ús de les galetes, inclosa, si escau, la instal·lació, a través d’un format que sigui visible per a l’usuari i que s’haurà de mantenir fins que l’usuari faci l’acció requerida per obtenir el consentiment o el seu rebuig (mentre tant les galetes d’índole tècnic podran instal·lar-se a l’equip de l’usuari, p.ex: PHPSESSID, ASPNET_SESSION, i similars).

Skip to content